ประกันคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

  เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หนังเทียมโพลีไวนิลคลอไรต์ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2556  
 

      

รางวัลผู้จัดจำหน่ายดีเด่นในด้านคุณภาพ ได้รับรางวัลจาก บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2012

 
 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ได้รับใบรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2556

 
 

สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับใบรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2557

 
 

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

 
 

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ได้รับใบรับรองจาก กรมศุลกากร ปี 2557